Pakalpojuma lietošanas noteikumi

 1. SIA Datateks (turpmāk tekstā Pakalpojuma sniedzējs) nodrošina Jums (turpmāk tekstā Klients) mājas lapu un/vai e-pastu uzturēšana uz pakalpojuma sniedzēja servera pret atlīdzību.
 2. Pieteikšanās pakalpojumam un pakalpojuma plāna maiņa
  1. Aktuālais Pakalpojuma izcenojums un apraksts skatāms Pakalpojuma sniedzēja mājas lapā http:/www.serveris.lv/lv/pakalpojumi.
  2. Pieteikšanās pakalpojumam notiek elektroniskā veidā, Klientam aizpildot reģistrācijas formu un apstiprinot Pakalpojuma sniegšanas noteikumus, kam seko apstiprinājuma e-pasta nosūtīšana uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
  3. Aizpildot pieteikumu formu, Klients apstiprina, ka ievadītie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Klientam pakalpojuma sniegšanu.
  4. .Pieteikuma formā norādītie e-pasti turpmāk tiek uzskatīti par Klienta oficiālajiem e-pastiem, no kuriem Pakalpojuma sniedzējs pieņem pieteikumus Pakalpojuma plāna maiņai, neskaidrību un citu jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Pakalpojuma nodrošināšanu.
 3. Maksa un maksājumu kārtība
  1. Klientam rēķins tiek izrakstīts pamatojoties uz reģistrācijas datiem par Klientam sniedzamo Pakalpojumu, tā apjomu un saskaņā ar attiecīgajā laika periodā spēkā esošajiem Pakalpojuma sniedzēja noteiktajiem tarifiem. Rēķins tiek Klientam nosūtīts reizi mēnesī vai retāk, ja Klients apmaksā pakalpojumu uzreiz par ilgāku laika periodu kā viens mēnesis.
  2. Apmaksa par Pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar izvelēto maksājumu kartību, pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu, 10 (desmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.
  3. Visus rēķinus un ar rēķiniem saistītos ziņojumus Pakalpojuma sniedzējs izsūta Klientam uz Klienta Pakalpojuma pieteikumā uzrādīto elektronisko pasta adresi.
  4. Ja Klientam nedarbojas e-pasta adrese vai Klients nav saņēmis rēķinu e-pasta sistēmas traucējumu dēļ, tad Klientam ir pienākums rēķinu izdrukāt no Pakalpojuma sniedzēja mājas lapashttp:/acc.serveris.lv.
  5. Klients apņemas veikt rēķina apmaksu rēķina norādītajā apmaksas termiņā.
  6. Klients veic maksājumu ar pārskaitījumu, pamatojoties uz rēķinu, un rēķinā norādītajā termiņā.
  7. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad tas ienācis Pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontā.
  8. Par katru nokavēto dienu pakalpojuma sniedzējs var pieprasīt soda naudu 0.5% apmērā no rēķinā norādītās summas.
  9. Parāda saistības esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc soda naudas un iepriekšējo neveikto maksājumu segšanas.
  10. Gadījumos, kad Klients neveic maksājumu noteiktajā kārtībā, Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības trešajām personām. Klientam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar parāda piedziņu.
 4. Klienta tiesības un pienākumi
  1. Klients nedrīkst izpaust trešajai personai viņam piešķirto pieslēguma vārdu un paroli un nes pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas, izmantojot viņa pieslēguma vārdu un paroli (turpmāk tekstā Konts).
  2. Klients apzinās un piekrīt, ka Pakalpojuma un ar to saistīto iespēju izmantošana ir Klienta brīva izvēle un paša atbildība. Klients ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš izplata Internet tīklā un publicē globālā mērogā, un par jebkuru rīcību, ko viņš veic saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu Līguma darbības laikā. Klients apņemas izmantot savu Kontu uz Pakalpojuma sniedzēja servera legālas informācijas izplatīšanai, ar savu tiešu vai netiešu rīcību neradot zaudējumus Pakalpojuma sniedzējam vai citiem servera lietotājiem.
  3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības bloķēt klientam piešķirto kontu un neatgriezt iemaksāto naudu, ja klients nav nomaksājis laikā rēķinu vai klients ir rīkojies kaitnieciski – sūtījis citiem Interneta lietotājiem lielā daudzumā elektroniskās vēstules (SPAM), tā pārslogojot Pakalpojuma sniedzēja serveri.
  4. Ja Klientam vairāk nav nepieciešams Pakalpojums, Klientam par to jāinformē Pakalpojuma sniedzējs 20 dienas iepriekš. Pakalpojuma izbeigšanas pieteikuma laiks tiek skaitīts no brīža, kad Klients ir informējis Pakalpojuma sniedzēju par Pakalpojuma izbeigšanu uz e-pastu rekins@serveris.lv vai pastu, un ir saņēmis apstiprinājumu par pakalpojuma izbeigšanu.
 5. Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi
  1. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā tehnisko atbalstu. Tehniskais atbalsts ir sasniedzams pa tālruni 67299523 vai e-pastu info@serveris.lv.
  2. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina datu dublēšanu vismaz reizi nedēļā. Servera bojājuma gadījumā Pakalpojuma sniedzējs garantē, ka dati tiks atjaunoti un nebūs vecāki par nedēļu pirms bojājuma iestāšanās. Rezerves kopēšana neattiecas uz MySQL Innodb tabulām.
  3. Pakalpojuma sniedzējs pēc iespējas ātrāk novērš Pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Pakalpojuma sniedzēja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā
  4. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzēja vai tā sadarbības partneru vainas dēļ tiek pārtraukta Pakalpojuma sniegšana uz vairāk kā piecpadsmit (15) stundām, mēneša maksa par pakalpojumu par attiecīgo mēnesi tiek samazināta par 1/30 daļu par katrām nokavētajām 15 stundām.
  5. Savu iespēju robežās pakalpojuma sniedzējs nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.
  6. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma, ja Klients nav savlaicīgi samaksājis rēķinus.
 6. NEPĀRVARAMA VARA
  1. Neviens no Pusēm nav atbildīga par saistību izpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, globāli interneta darbības traucējumi.
 7. CITI NOTEIKUMI
  1. Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajos noteikumos, tiek risināti pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.
  2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.