.lv domēnu reģistrācijas noteikumi

Domēna vārds – pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu virknes, kas reprezentē ciparu formā izteiktu tīkla adresi. 

 

Domēna vārda reģistrācija un lietošanas tiesību iegūšana uz noteiktu laiku notiek pēc tam, kad domēna vārds ir pieteikts, pieteikums izskatīts un domēna vārda lietošanas tiesības ir apmaksātas.

 

Reģistrēt var tikai tādu vārdu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir brīvs.

 

Domēnu vārdu reģistrācijas vispārīgie principi:

 • Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts un to nevar iegūt īpašumā. Domēna vārds tiek nodots lietošanā.
 • Domēna vārda lietošanas tiesības uz laiku, kas ir ne mazāks par vienu gadu, tiek piešķirtas personai, kura Noteikumos noteiktajā kārtībā ir iesniegusi vai kuras vārdā ir iesniegts domēna vārda reģistrācijas pieteikums un kura pēc domēna vārda reģistrācijas nodrošinājusi apmaksu par domēna vārda lietošanas tiesībām.
 • Reģistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav piešķirtas citai personai un kuri atbilst spēkā esošo normatīvo aktu un Noteikumu prasībām.
 • Persona var iegūt lietošanas tiesības uz neierobežotu skaitu domēna vārdu.
 • Latviskais domēna vārds – domēna vārds, kurā izmantots vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).
 • Augstākā līmeņa domēnā .lv reģistrēta domēna vārda lietotājs var būt:
  1. Latvijā reģistrēts komersants ar brīdi, kad tas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
  2. Latvijas valsts vai pašvaldību iestāde ar brīdi, kad tā ir nodibināta. 
  3. Nodibinājums, aģentūra, biedrība vai cits tiesību subjekts, kas ir nodibināts Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar nodibināšanas brīdi.
  4. Fiziska persona.
  5. Ārpus Latvijas Republikas reģistrēts komersants vai organizācija ar reģistrācijas brīdi.

 

Domēna vārda forma:

 • tradicionālajā domēna vārdā pieļaujami tikai latīņu alfabēta burti (lielie un mazie burti neatšķiras), cipari un defise;
 • veidojot tradicionālo domēna vārdu, burti ar diakritiskajām zīmēm jāaizstāj ar atbilstošajiem burtiem bez diakritiskajām zīmēm. Īpašās rakstu zīmes, atstarpes un pieturzīmes pilnībā jāsvītro no domēna vārda vai jāaizstāj ar defisi “-“.
 • latviskajā domēna vārdā ir jāizmanto vismaz viens burts ar diakritisko zīmi (ā,ē,ī,ū,ō,ķ,ļ,ņ,ŗ,ģ,š,č,ž).

 

Domēna vārda saturs:

 • domēna vārds ir jāveido tā, lai tas neaizskar citu personu likumīgās intereses un nepārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • kā domēna vārdu nereģistrē rupjus, nepieklājīgus vai aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem;
 • personas vārdu un uzvārdu kā domēna vārdu (vardsuzvards.lv, vards-uzvards.lv, uzvardsvards.lv vai uzvards-vards.lv) var reģistrēt tikai persona ar šādu vārdu un uzvārdu. Starp personām ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem priekšroka dodama tai, kura pirmā ir iesniegusi domēna vārda reģistrācijas pieteikumu.

 

Domēna vārda reģistrācijas tehniskās prasības:

 • domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem;
 • defisi “-“ nedrīkst lietot domēna vārda sākumā vai beigās;
 • ja reģistrācijas laikā netiek norādīta eksistējoša IP adrese, domēna vārds tiek piesaistīts pagaidu IP adresei 92.240.65.139

 

Domēna reģistrācijas kārtība:

 • Lai reģistrētu domēnu, Jums ir jāaizpilda reģistrācijas forma.
 • Reģistrējot latviešu domēnus, Jūs varat apmaksāt šo pakalpojumu veicot pēcapmaksu 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Rēķins Jums tiks nosūtīts pa e-pastu, faksu vai pastu (atkarīgs, kā būs norādīts reģistrācijas formā).
 • Valsts un pašvaldību iestādēm domēnu reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums.
 • Domēna vārda lietotājs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas aktualitāti un pareizību.
 • Domēna vārda lietotājam ir jābūt sasniedzamam, izmantojot domēna vārda kontaktinformāciju.
 • Domēna vārda lietošanas tiesību reģistrācijas pieteikuma iesniegšana un reģistrācijas paziņojuma izsūtīšana domēna vārda lietotājam ir uzskatāma par līguma noslēgšanu starp domēna vārda lietotāju un serveris.lv un ir pamats rēķina izrakstīšanai par domēna vārda reģistrāciju un lietošanas tiesībām uz reģistrācijas pieteikumā norādīto periodu.

 

Domēna lietošanas termiņa pagarināšana:

 • 2 nedēļas (14 dienas) līdz domēna vārda izmantošanas termiņa beigām SIA „Datateks” piesūta rēķinu par lietošanas tiesību pagarināšanu uz laiku, kāds norādīts, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Šis rēķins ir jāapmaksā divu nedēļu (14 dienu) laikā no izsūtīšanas brīža.
 • Ja maksājums nav izdarīts savlaicīgi, SIA „Datateks” izsūta atgādinājuma vēstuli uz Jūsu norādīto e-pastu.
 • Ja maksājums nav saņemts nedēļas (7 dienu) laikā no e-pasta izsūtīšanas brīža, SIA „Datateks” nepagarina domēna lietošanas tiesības, un uzņēmums, kas veic domēnu reģistrāciju, ir tiesīgs dzēst domēna vārdu no datubāzes. Līdz ar to domēna vārds kļūst brīvi pieejams jaunai reģistrācijai.

 

* Par savlaicīgu maksājumu veikšanu ir atbildīgs domēna vārda lietotājs. Rēķina nesaņemšana nevar tikt uzskatīta par attaisnojošu iemeslu apmaksas neveikšanai noteiktajā laikā.

* Klientam ir pienākums ziņot par savu rekvizītu maiņu.